گزارشات مالی

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401

ادامه خواندن

گزارش هیئت مدیره 29 اسفند ماه 1401

ادامه خواندن

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400

ادامه خواندن

گزارش هیئت مدیره 29 اسفند ماه 1400

ادامه خواندن

پرداخت سود

ادامه خواندن

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1402

ادامه خواندن