امور سهامداری

سهامداران محترم جهت امور سهامداری خود به شرکت اعتماد گستر سپاهان واقع در اصفهان خیابان محتشم کاشانی کوچه شهید بیژن پلاک 90 کد پستی 8175969757 تلفکس 31413500-031 و 36295871-031 و 36295872-031 می توانند مراجعه نمایند.