هیئت مدیره

آقای دکتر علیرضا حقیقی

آقای دکتر مهدی نوری

آقای مهندس رضا اسماعیل پور

آقای مهندس حمید بزاز

آقای مهندس محمد فتحی